Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 4/3/2012 (ΕΜΠ, ΕΛΤΕ, ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΑΠΘ)

04/03/2013

business team

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 4/3/2012 (ΕΜΠ, ΕΛΤΕ, ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΑΠΘ)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με αριθμ.πρωτ.: 5125/04-03-2013, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ «Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου (ΑΕΙΣ) 01» κωδικό MIS 380133, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1121 και Συντονίστρια την Καθηγήτρια κ. Αντωνία Μοροπούλου, Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Ε.Μ.Π., η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση. – ΒΕΔ046ΨΖΣ4-8ΜΙ

 ↔

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με αριθμ.πρωτ.: 5123/04-03-2013, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ «Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου (ΑΕΙΣ) 01» κωδικό MIS 380133, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1121 και Συντονίστρια την Καθηγήτρια κ. Αντωνία Μοροπούλου, Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Ε.Μ.Π., η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση. – ΒΕΔ046ΨΖΣ4-ΜΤΓ

 ↔

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΕΣΠΑ 2007-2013 ΘΑΛΗΣ με τίτλο «Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολτιστικής Κληρονομιάς: Ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου (ΑΕΙΣ) 01» (ΜIS 380133) και Κ.Α.68/1121. – ΒΕΔ046ΨΖΣ4-5ΕΘ

 ↔

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με αριθμ.πρωτ.: 5120/04-03-2013, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ «Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου (ΑΕΙΣ) 01» κωδικό MIS 380133, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1121 και Συντονίστρια την Καθηγήτρια κ. Αντωνία Μοροπούλου, Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Ε.Μ.Π., η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση. ΒΕΔ046ΨΖΣ4-ΕΙΞ

 ↔

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με αριθμ.πρωτ.: 5119/04-03-2013, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ «Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου (ΑΕΙΣ) 01» κωδικό MIS 380133, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1121 και Συντονίστρια την Καθηγήτρια κ. Αντωνία Μοροπούλου, Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Ε.Μ.Π., η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση. ΒΕΔ046ΨΖΣ4-Λ0Ο

 ↔

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΕΣΠΑ 2007-2013 ΘΑΛΗΣ με τίτλο «Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολτιστικής Κληρονομιάς: Ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου (ΑΕΙΣ) 01» (ΜIS 380133) και Κ.Α.68/1121 ΒΕΔ046ΨΖΣ4-ΒΣΛ

 ↔

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με αριθμ.πρωτ.: 5121/04-03-2013, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ «Ανάλυση τρωτότητας και εκτίμηση σεισμικού κινδύνου για την αντισεισμική προστασία βιομηχανικών εγκαταστάσεων», κωδικό ΜIS 379422, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1125 και Συντονιστή τον Επ. Καθ. Βησσαρίωνα Παπαδόπουλο, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης. – ΒΕΔ046ΨΖΣ4-4Λ7

 ↔

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΕΣΠΑ 2007-2013 ΘΑΛΗΣ με τίτλο «Ανάλυση τρωτότητας και εκτίμηση σεισμικού κινδύνου για την αντισεισμική προστασία βιομηχανικών εγκαταστάσεων» (ΜIS 379422) και Κ.Α.68/1125. – ΒΕΔ046ΨΖΣ4-ΔΦΤ

 ↔

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Λ.Τ.Ε. ΒΕΔ0ΟΡΕΨ-ΩΣΘ

 ↔

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ/Λ» (MIS 379380). ενός μεταδιδακτορικού ερευνητή, για «Παρασκευή αμιγών και σύνθετων οστικών τσιμέντων φωσφορικού ασβεστίου, χαρακτηρισμός νέων υλικών φωσφορικού ασβεστίου, σύνθεση και χαρακτηρισμός αμιγών και σύνθετων οστικών τσιμέντων από γεωπολυμερή». Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: 15.600 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες. ΒΕΔ046914Κ-9ΛΣ

 ↔

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ -ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ/Λ» (MIS 379380 ενός υποψήφιου διδάκτορα ή κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου, για «Παρασκευή αμιγών και σύνθετων οστικών τσιμέντων φωσφορικού ασβεστίου, χαρακτηρισμός νέων υλικών φωσφορικού ασβεστίου, σύνθεση και χαρακτηρισμός αμιγών και σύνθετων οστικών τσιμέντων από γεωπολυμερή». Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου: 39.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Διάρκεια σύμβασης: 30 μήνες. ΒΕΔ046914Κ-ΧΝΤ

 ↔

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡ. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ –ΒΕΔ046914Δ-ΓΛΚ

 ↔

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡ. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΒΕΔ046914Δ-ΥΓΕ

 ↔

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡ. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΒΕΔ046914Δ-ΟΣΗ

 ↔

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΒΕΔ046Ψ8ΧΒ-ΘΕΤ

 

 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Επίσης γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook «Θέσεις Δημοσίου» για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις δημοσίου αλλά και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τα εργασιακά

Facebook «Θέσεις Δημοσίου«

cropped-banner1.jpg

Γίνετε φίλοι μας στο Facebook για να σας ενημερώνουμε για όλες τις ευκαιρίες και προσφορές των Μικρών Αγγελιών και Κοινωνικών:

Οι Μικρές Αγγελίες του Αγγελιοφόρου

 

No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: