Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ 10 ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ (Πανεπιστημιακής ή Πολυτεχνικής Σχολής, Μηχανικός ή Πληροφορικός) – Προθεσμία: 26/3

04/03/2013

logo

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗΣ
Είστε Μηχανικός ή Πληροφορικός, απόφοιτος Πανεπιστημιακής ή Πολυτεχνικής Σχολής και μπορείτε να προσφέρετε υπηρεσίες σε μεταποιητικές επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνεργάζονται με τη βιομηχανία;
·       θα θέλατε να επεκτείνετε τις τρέχουσες επαγγελματικές σας δραστηριότητες;
·       ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία;
·       σκέφτεστε να ανοίξετε τη δική σας επιχείρηση;
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση» μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία, να επεκτείνετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες και να βρείτε δουλειά. Σ’ αυτήν συμμετέχουν: ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), τα ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ και ΕΝΔΥΣΗ, και η εταιρεία ΓΝΩΣΗ Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ.
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση και προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά και εμείς θα σας υποστηρίξουμε  να βελτιώσετε την επαγγελματική σας εμπειρία και τη θέση σας στην αγορά εργασίας.
Η διαδικασία έχει ως εξής:
  1. Εσείς εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας με την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών. Οι θέσεις είναι ΜΟΝΟΝ ΔΕΚΑ (10).
  2. Εμείς σας καταρτίζουμε, παρέχοντάς σας εκπαιδευτικό επίδομα πέντε ευρώ ανά ώρα εκπαίδευσης (5€/ώρα), σαςσυμβουλεύουμε και σας υποστηρίζουμε με την εκπόνηση ΔΩΡΕΑΝ επιχειρηματικού σχεδίου για την επέκταση των δραστηριοτήτων σας.
  3. Εμείς ερχόμαστε σε επαφή με επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την αγορά υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο δραστηριότητάς σας.
 
Για να συμμετέχετε στη διαδικασία, θα πρέπει:
  1. Να είστε κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, δηλαδή της πρώην Νομαρχίας Θεσσαλονίκης,
  2. Να έχετε κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και μετά, ή,
  3. (εναλλακτικά του σημείου 2) Να έχετε προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία σας, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχετε προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο.
  4. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς σας, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου σας. Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών.
  5. Να έχετε ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς σας) πλην των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του αιτούντος θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
  6. Στο εκκαθαριστικό σας σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς σας, το ατομικό εισόδημά σας να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 €.
  7. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων γίνεται ως εξής:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από τις 25 Φεβρουαρίου 2013 έως και τις 26 Μαρτίου 2013, από Δευτέρα έως Παρασκευή, και ώρες 10:00 – 16:00, στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), που βρίσκονται στην Πλατεία Μοριχόβου 1, στον 7ο όροφο, στη Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώνουν το έντυπο της αίτησης, ενώ συνημμένα με την αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά ωςεπικυρωμένα φωτοαντίγραφα:
Ø      Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας
Ø      Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών ή/και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών
Ø      Αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος
και σε απλά φωτοαντίγραφα – χωρίς δηλαδή κανενός είδους επικύρωση, τα ακόλουθα:
Ø      Αριθμός Μητρώου ΑΜΚΑ
Ø      Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας καθώς επίσης και φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος για την οικονομική χρήση της έναρξης της δραστηριότητάς σας
Ø      Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητού τηλεφώνου, εκκαθαριστικό εφορίας) ή σχετική υπεύθυνη δήλωση
Ø      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή σχετική υπεύθυνη δήλωση
Ø      Φωτοτυπία βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης
Ø      Βεβαίωση εκπλήρωσης ή απαλλαγής στρατιωτικών υποχρεώσεων
Ø      Φωτοτυπία αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών.
Για την αξιολόγηση της προϋπηρεσίας τους, οι υποψήφιοι, μαζί με τα παραπάνω, θα πρέπει να προσκομίσουν:
Ø      Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρεται η επαγγελματική τους εμπειρία,
Ø      Φωτοαντίγραφα των τιμολογίων ή των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών των αμοιβών τους που έχουν λάβει μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης για τις μέχρι σήμερα εργασίες τους,
Ø      Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργων, (εφόσον υπάρχουν) και,
Ø      Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό θεωρούν κατά την κρίση τους ότι τεκμηριώνει περαιτέρω την εργασιακή τους εμπειρία.
Αρμόδιο πρόσωπο για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η κα Χρύσα Πάνου, αριθμ. τηλ. 2310539817, εσωτ. 210, email:ch.panou@sbbe.gr.
Οι ωφελούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ειδοποιηθούν μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για συνέντευξη.
Ο Πρόεδρος της Α.Σ. Επιχειρείν και απασχόληση στη μεταποίηση
 Αθανάσιος Σαββάκης
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και απασχόληση στη μεταποίηση» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Επίσης γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook «Θέσεις Δημοσίου» για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις δημοσίου αλλά και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τα εργασιακά

Facebook «Θέσεις Δημοσίου«

Γίνετε φίλοι μας στο Facebook για να σας ενημερώνουμε για όλες τις  ευκαιρίες και προσφορές των Μικρών Αγγελιών και Κοινωνικών:

Οι Μικρές Αγγελίες του Αγγελιοφόρου

 

No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: