Μετάβαση στο περιεχόμενο

1.285 προσλήψεις σε 7 μεγάλους δήμους μέσα στις επόμενες μέρες

16/04/2013

business team

1.285 προσλήψεις σε 7 μεγάλους δήμους μέσα στις επόμενες μέρες

Στο ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ Εσωτερικών για έγκριση βρίσκονται 7 αιτήματα μεγάλων δήμων για την πρόσληψη 1.285 εποχικών υπαλλήλων. Πρόκειται για αιτήματα που αφορούν στη στελέχωση δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη αναγκών καθαρισμού ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, αποχέτευσης, παιδικών σταθμών και ΝΠΔΔ. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις ορισμένου χρόνου από οκτώ μήνες έως 1 έτος. Τα αιτήματα , αφού εγκριθούν από το υπουργείο, θα σταλούν στο ΑΣΕΠ. ΜΈΣΑ στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να στείλουν και οι υπόλοιποι δήμοι τα αιτήματά τους.

 7 μεγάλοι δήμοι ζητούν 1.285 προσλήψεις εποχικών

248 στο Δήμο Πειραιά

Το δημοτικό συμβούλιο Πειραιά ενέκρινε την πρόσληψη 130 εποχικών υπαλλήλων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (8μηνών) για την κάλυψη  εποχικών ή παροδικών αναγκών της διεύθυνσης καθαριότητας του δήμου. Οι προσλήψεις αφορούν ειδικότητες δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αναλυτικά οι θέσεις είναι 90 ΥΕ εργατών καθαριότητας, 30 ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας και 10 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων. Οι εγκρίσεις έγιναν στο πλαίσιο προγραμματισμού προσλήψεων στους δήμους για το τρέχον έτος. Η προκήρυξη θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ. Για τις θέσεις των οδηγών ζητούνται :

Α) Δίπλωμα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων  ή εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων ή  πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας μηχανών και συστήματος αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή  απολυτήριος τίτλος άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα

β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ Κατηγορίας σε ισχύ.

Παράλληλα σε άλλη συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με εκατόν δεκαοκτώ (118) καθαριστές – στριες για τον καθαρισμό σχολικών κτιρίων , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου   6 του Ν.2527/1997 όπως ισχύει, του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 2 της από 31-12-2012 Πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/τ.Α΄’), καθώς και του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε

Με τον άρθρο 6 του Ν.4076/2012, για το χρονικό διάστημα από 01-09-2013 έως και 30-06-2014

153 Θέσεις στο Δήμο Ηλιούπολης

Αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη 153 συμβασιούχων θα υποβάλει ο Δήμος Ηλιούπολης, όπως αποφασίστηκε στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν μετά την έγκριση από την κεντρική διοίκηση, είναι οι παρακάτω : 10 άτομα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών , για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, 16 άτομα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (εργάτες, καθαριότητας, οδηγοί κ.α.), 20 άτομα για την αντιμετώπιση  έκτακτων αναγκών  Πυροπροστασίας, 1 δικηγόρος με πάγια μηνιαία αντιμισθία και με σχέση έμμισθης εντολής,  1 ιατρός εργασίας ΠΕ, για την εκτέλεση έργου σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, 12 άτομα  διάφορων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του ΠΑΟΔΗΛ – Γρ.Γρηγορίου (λειτουργία θερινού κινηματογράφου, ανοιχτού δημοτικού θεάτρου), 5 άτομα για την κάλυψη διαφόρων αναγκών του Νομικού Προσώπου ΠΑΟΔΗΛ,  52 άτομα  για την κάλυψη των αναγκών των καλλιτεχνικών εργαστηρίων και των αθλητικών προγραμμάτων του ΠΑΟΔΗΛ – ΓΡ.Γρηγορίου,  3 άτομα για το νομικό πρόσωπο ΚΑΦΑΔΗΛ – Π. Πεντάρης, 6 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας 8 και 11 μηνών, από το Νομικό Πρόσωπο ΚΑΦΑΔΗΛ- Π.Πεντάρης, για την κάλυψη αναγκών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου, στο δημοτικό γηροκομείο «ΑΓ.Ταβιθά» και σε άλλα κοινωνικά προγράμματα και 27 άτομα , με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από το ΚΑΦΑΔΗΛ – Π. Πεντάρης, για την κάλυψη αναγκών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου

354 στο Δήμο Λαρισαίων

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων έπειτα από συζήτηση σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, έτους 2013 ,  ενέκρινε τις παρακάτω θέσεις : 185 θέσεις διάφορων ειδικοτήτων με συμβάσεις  μίσθωσης έργου και 169 θέσεις διάφορων ειδικοτήτων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνών). Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι : ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού,  ΤΕ Κοιν. Εργασίας, Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων, Τεχνίτης Υδραυλικός,  ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός, Φύλακας, ΠΕ Νηπιαγωγοί, ΤΕ  Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων, ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό, ΥΕ Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων κ.α.

151 στο Δήμο Εορδαίας

Σε προγραμματισμό για 151 προσλήψεις προχώρησε ο Δήμος Εορδαίας, ύστερα από απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ειδικότερα, ενέκρινε τον προγραμματισμό των συμβάσεων  μίσθωσης έργου του έτους 2013 συνολικού αριθμού 61 τόμων ως εξής :  60 ΥΕ καθαριστριών – Καθαριστών σχολικών μονάδων, 1 ΔΕ Διεκπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών για τη δημοτική ενότητα Βερμίου, επίσης 31 άτομα , με σχέση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου έως 8 μήνες ανάλογα με τις ανάγκες, και 59 άτομα εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα 8 μηνών για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Μάθετε, ΤΩΡΑ, πώς να αναζητάτε εργασία μέσα από το Ίντερνετ και τα Social Media

keyboard_job_search

134 στο Δήμο Παύλου Μελά

Τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2013 για τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικού συνολικού αριθμού 134 ατόμων έκανε ο Δήμος Παύλου Μελά. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν: 102 θέσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 ετών και 32  θέσεις με συμβάσεις μίσθωσης έργου με δυνατότητα  ανανέωσης. Οι θέσεις αφορούν στο δήμο, καθώς και στη  δημοτική επιχείρηση του δήμου. Από την κατανομή  των θέσεων προκύπτει ότι θα απασχοληθούν ειδικότητες όπως : εκπαιδευτές  (Ξένων γλωσσών – Αγγλικά), οδηγοί, ψυχολόγοι, καθαριστές, μουσικοί, γυμναστές, κοινωνικοί φροντιστές, βοηθητικό προσωπικό κ.α.

107 στο Δ. Ιωαννίνων

Το δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννίνων ενέκρινε τον προγραμματισμό για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών συγκροτημάτων του δήμου , ήτοι 107 καθαρίστριες σχολικών κτιρίων .Η διάρκεια του έργου για τις προαναφερόμενες συμβάσεις θα είναι για 10 μήνες και το κόστος της συγκεκριμένης απασχόλησης θα καλύπτεται από πιστώσεις του ΥΠ. Εσωτερικών.

138 θέσεις στο Δήμο Ζακύνθου

Οι θέσεις θα προκυρηχθούν μέσω ΑΣΕΠ Θα αφορούν στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων  ή για την υλοποίηση προγραμμάτων Αφού καταγράφθηκαν οι ανάγκες του δήμου  και των ΝΠΔΔ για ανθρώπινο δυναμικό, Ο σύνδεσμος Καθαριότητας  θα ζητήσει την έγκριση 10 θέσεων και συγκεκριμένα για 7 εργάτες καθαριότητας , 2 οδηγούς  απορριμματοφόρων και 1 χειριστών Μηχανημάτων για 8 μήνες

Για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών, θα ζητηθούν 10 θέσεις ειδικοτήτων ΠΕ Νηπιαγωγών (2), ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (3), ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων  (3), ΔΕ Μαγείρων  (1), και  ΥΕ Καθαριστριών (1). Τέλος , ο Δήμος θα προσλάβει συνολικά 62 άτομα , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 5 μήνες, για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα 50 εργατών καθαριότητας, 2 ηλεκτρολόγων , 7 οδηγών και 3 χειριστών, 10 ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 3 μηνών.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Click-Here-Blue

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επίσης γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook «Θέσεις Δημοσίου» για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις δημοσίου αλλά και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τα εργασιακά

THESEIS_DIMOSIOU

Γίνετε φίλοι μας στο Facebook για να σας ενημερώνουμε για όλες τις ευκαιρίες και προσφορές των Μικρών Αγγελιών και Κοινωνικών:

 facebook_b1_300x

No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: