Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΑΤΤΙΚΗ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» (αιτήσεις έως 31/5)

20/05/2013

business team

ΑΤΤΙΚΗ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» (αιτήσεις έως 31/5)

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, για την κάλυψη Θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις του στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη, επιΘυμεί να προσλάβει :

 

1.   ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ: ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΧΗΜΜ

 

Απαραίτητα Προσόντα:

. Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

. Μέλος του ΤΕΕ, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

. Άριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο ίΡΕ ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου).

. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.

. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

. Ηλικία έως 30 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1983).

 

Επιθυμητά Προσόντα:

. Μεταπτυχιακός  τίτλος  σπουδών  στο  αντικείμενο  σπουδών  ή  σε  οικονομικούς  τομείς  ή  σε  Διοίκηση

Επιχειρήσεων Θα ΘεωρηΘεί ως επιπλέον προσόν.

. Προϋπηρεσία αποδεδειγμένη, άνω των 3 ετών, συναφής με τον τίτλο σπουδών είτε σε διυλιστήριο ή σε εργοστάσιο πετροχημικών ή σε μελετητική εταιρεία εξειδικευμένη στο σχεδιασμό πετρελαϊκών εγκαταστάσεων,  στην  Ελλάδα  ή  στο  εξωτερικό.  Η  προϋπηρεσία  Θα  πρέπει  να  αποδεικνύεται  με  τηνπροσκόμιση   σχετικών   βεβαιώσεων   και   αντίγραφα   των   ασφαλιστικών   ημερομισΘίων   στον   κύριο ασφαλιστικό φορέα. Το όριο ηλικίας, στην περίπτωση της αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας που αναφέρεται ανωτέρω, είναι έως 33 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1980).

. Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας Θα ΘεωρηΘεί επιπλέον προσόν.

 

Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:

. Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.

 

2.   ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ : ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΗΛΜΗ

 

Απαραίτητα Προσόντα:

. Δίπλωμα   Ηλεκτρολόγου   Μηχανικού   Α.Ε.Ι.   της   ημεδαπής   ή   αναγνωρισμένος   &   ισότιμος   τίτλος   της αλλοδαπής.

. Μέλος του ΤΕΕ, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

. Άριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο ίΡΕ ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου).

. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.

. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

. Ηλικία έως 30 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1983).

 

Επιθυμητά Προσόντα:

. Μεταπτυχιακός  τίτλος  σπουδών  στο  αντικείμενο  σπουδών  ή  σε  οικονομικούς  τομείς  ή  σε  Διοίκηση Επιχειρήσεων, Θα ΘεωρηΘεί ως επιπλέον προσόν.

. Προϋπηρεσία αποδεδειγμένη, άνω των 3 ετών, συναφής με τον τίτλο σπουδών είτε σε διυλιστήριο ή σε εργοστάσιο πετροχημικών ή σε μελετητική εταιρεία εξειδικευμένη στο σχεδιασμό πετρελαϊκών εγκαταστάσεων ή σε βαριά βιομηχανία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η προϋπηρεσία Θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και αντίγραφα των ασφαλιστικών ημερομισΘίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα. Το όριο ηλικίας, στην περίπτωση της αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας που αναφέρεται ανωτέρω, είναι έως 33 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1980).

. Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας Θα ΘεωρηΘεί επιπλέον προσόν.

 

Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:

. Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.

 

3.   ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ : ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΜΗΧΜ

 

Απαραίτητα Προσόντα:

. Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

. Μέλος του ΤΕΕ, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

. Άριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής  γλώσσας (πτυχίο ίΡΕ ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου).

. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.

. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

. Ηλικία έως 30 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1983).

 

ΕπιΘυμητά Προσόντα:

. Μεταπτυχιακός  τίτλος  σπουδών  στο  αντικείμενο  σπουδών  ή  σε  οικονομικούς  τομείς  ή  σε  Διοίκηση

Επιχειρήσεων, θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.

. Προϋπηρεσία αποδεδειγμένη, άνω των 3 ετών, συναφής με τον τίτλο σπουδών είτε σε διυλιστήριο ή σε εργοστάσιο πετροχημικών ή σε μελετητική εταιρεία εξειδικευμένη στο σχεδιασμό πετρελαϊκών εγκαταστάσεων ή  σε  βαριά  βιομηχανία, στην  Ελλάδα  ή  στο  εξωτερικό.  Η  προϋπηρεσία θα  πρέπει  να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και αντίγραφα των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα. Το όριο ηλικίας, στην περίπτωση της αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας που αναφέρεται ανωτέρω, είναι έως 33 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1980).

. Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

 

Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:

. Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.

 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα, ανά κατηγορία, καΘώς και η πιστοποίηση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων Θα κατατίΘενται παράλληλα με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης.

Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων Δήμων των Διυλιστηρίων) Θα ΘεωρηΘεί συγκριτικό πλεονέκτημα.

Επισημαίνεται ότι η εντοπιότητα Θα πρέπει να αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας από τον όμορο  Δήμο,  Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον όμορο Δήμο, Λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ και αντίγραφου φορολογικής δήλωσης.

Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποΘέσεις της προκήρυξης, Θα υποβληΘούν σε τεστ ικανοτήτων  και αγγλικής γλώσσας.

Οι  ενδιαφερόμενοι  που  πληρούν  τις  παραπάνω,  ανά  κατηγορία,  προϋποθέσεις  καλούνται  να  αποστείλουν  το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης,  συνοδευόμενο  από  πρόσφατη  φωτογραφία  τους  και  τα  απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή  στη διεύθυνση:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Χειμάρρας 8Α

Τ. Κ. 151 25 Μαρούσι

Υπόψη Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Ομίλου αναγράφοντας απαραιτήτως τον αντίστοιχο Κωδικό Θέσης

 

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης ορίζεται η  Παρασκευή 31 Μαίου 2013.

 

Προσοχή: Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης πρόσληψης, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά Θα πρέπει  :

Να συμπληρώσουν τη συγκεκριμένη μόνο αίτηση, την οποία μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της ΕΛΠΕ Α.Ε. (www.helpe.gr)  και να μην αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα.

Να συμπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*).

Να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα.

 

Σε κάΘε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις  πρόσληψης  Θα Θεωρούνται άκυρες.

 

Οι υποψήφιοι, που Θα υποβάλουν αίτηση πρόσληψης χωρίς να πληρούν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα απαραίτητα προσόντα της Θέσης ή σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησής τους λόγω των προαναφερομένων, δεν Θα λάβουν  ειδοποίηση από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

 

Όλες οι αιτήσεις  θα θεωρηθούν αυστηρά  εμπιστευτικές.

Πατήστε εδώ για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

Πατήστε εδώ για το έντυπο της αίτησης προσλήψης

Click-Here-Blue

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook «Θέσεις Δημοσίου» για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις δημοσίου αλλά και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τα εργασιακά

THESEIS_DIMOSIOU

No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: